Předškolákovo individualizované vzdělávání

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o. realizuje projekt zaměřený na oblast individualizace předškolního vzdělávání. Společně s vybranými mateřskými školami vytvořila síť center kolegiální podpory v rámci projektu Předškolákovo individualizované vzdělání, reg. číslo MS20141: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562, Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Předškolákovo individualizované vzdělávání

Projekt tak řeší potřebu sdílení zkušeností a vzájemného učení pedagogů s cílem těžit ze synergických efektů plynoucích z fungování této sítě, kterými bude zejména: posílení kompetencí pedagogů v oblastech vedoucích k/podporujících individualizaci vzdělávání dětí v MŠ, vytvoření a ověření nástrojů navržených samotnou cílovou skupinou a s využitím moderních ICT technologií, které dále podpoří jak samotné nástroje a jejich používání, tak možnosti sdílení a dalšího šíření a fungování sítě i po ukončení aktivit projektu.

Hlavním cílem je vytvoření efektivní sítě kolegiální podpory s účastí MŠ jako klíčových center (CKP) přispívajících ke zdokonalování pedagogické profese v MŠ v oblasti individualizace vzdělávání v MŠ.

Dílčími cíli jsou:

1) Ověření přínosů vytvořené sítě kolegiální podpory pro pedagogické pracovníky v rovině rozvoje odborných i osobnostních kompetencí s přímou vazbou na zvyšování individualizace vzdělávání a péče o předškolní děti.

2) Motivace mateřských škol a pedagogů předškolního vzdělávání k aktivní účasti na zlepšování přístupů, vlastní informovanosti a vlastním profesním rozvoji.

3) Zvyšování možností individuálního přístupu a rozvoje potenciálu dětí v souvislosti s využitím ICT nástrojů určených přímo pro MŠ pedagogy.

4) Vytvoření podmínek pro další šíření a pokračování aktivit sítě a jednotlivých CKP i poukončení aktivit projektu.

 

projekt